© PGAS Design

Stichting SchuldVrij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37144311

Bewindvoering en Budgetbeheer

Werkwijze Bewindvoering   Budgetbeheer  Tarieven  Contact Links

De functie van een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, is het beheren van het vermogen van de cliënt. Dit houdt concreet in dat de u niet meer zelfstandig over uw financiéle middelen en goederen mag beschikken. Onder bewindstelling cq. beschermingsbewind kan alleen via de kantonrechter worden toegewezen en is alleen bestemd voor meerderjarigen. Een verzoek tot onder bewindstelling moet bij de rechtbank, sector kanton worden gedaan in het rechtsgebied (kanton) waar de persoon voor wie de onder bewindstelling is bedoeld, woonachtig is.

Alvorens een bewindvoerder te benoemen toetst de rechter of het noodzakelijk is om de goederen van u onder bewind te stellen. Vervolgens zal de bewindvoerder binnen drie maanden na zijn benoeming een lijst (rapportage) opstellen met een beschrijving van het inkomen en vermogen dat onder bewind is gesteld. Dit rapport moet wordt overhandigd aan de rechtbank. De bewindvoerder legt gedurende de periode van het bewind verantwoording af aan u en de kantonrechter. De kantonrechter bekijkt of de administratie op een correcte wijze wordt uitgevoerd.

Uiteraard zal er zoveel als mogelijk en indien noodzakelijk of gewenst, overleg plaats vinden met u als direct betrokkene. Voorts ontvangt u wekelijks een bedrag voor het huishoudgeld ook wel leefgeld genoemd.

De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen

Openen van een bankrekening op naam van u, met dien verstande, dat alleen de bewindvoerder over deze rekening kan en mag beschikken. *

Uitvoeren van administratieve taken, middels een geautomatiseerd systeem

Maandelijks verstrekken van overzicht aan u als betrokkene.

Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank.

* Al het inkomen (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, belastingteruggave, kinderbijslag, PGB, etc.) komt binnen op deze aparte rekening.

Stichting SchuldVrij zorgt ervoor dat de vaste lasten worden betaald. Wij als bewindvoerder stellen daarbij vast welke lasten het eerst moeten worden voldaan.


Eventuele aanvullende werkzaamheden:

Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen

Verzorgen van jaarlijkse belasting aangifte

Voor bovengenoemde werkzaam zal Stichting SchuldVrij, buiten de normale (wettelijke) vergoedingen extra kosten in rekening brengen.

Bewindvoering

Reglement bewindvoering